Meteo Pomorze jest fundacją!

To już oficjalne: została wpisana do KRS Fundacja Meteo Pomorze! Nasze działania w kwestii prognoz i ostrzeżeń, oraz edukacji społecznej, będą mogły być w pełni wykorzystane! Otwiera nam to drogę do prowadzenia zbiórek na sprzęt, oraz ułatwia procedury urzędowe. Umożliwia też działanie na wielu płaszczyznach, niedostępnych dla zwykłych fanpage, czy stron internetowych.

W skład zarządu, jak i rady Fundacji wchodzą osoby związane z Pomorskim Obserwatorium Burzowym w Lniskach, Info Meteo GD-Trójmiasto i Meteo Kaszuby. Nasze cele statutowe zakładają głównie działania edukacyjne, obserwacje meteorologiczne i ostrzeganie przed groźnymi zjawiskami meteorologicznymi. Zgodnie ze statutem, uchwalonym i potwierdzonym notarialnie 17. listopada br. będziemy dążyć do współpracy z mediami i samorządami w ramach Pomorskiego Systemu Ostrzegania. Pierwsze kroki w tej sprawie podjęliśmy jeszcze przed rozpoczęciem rejestracji Fundacji w KRS, a następnie działania te kontynuowaliśmy podczas rejestracji. Nie możemy jednak na teraz zdradzić co dokładnie planujemy. Niebawem jednak szykuje się duża niespodzianka z naszej strony.

Fundacja została zarejestrowana z numerem KRS 0000706470, NIP 5892038367 i REGON 368946249. Siedzibą jest miejscowość Lniska, a ministrem właściwym Minister Środowiska. Do końca roku fundacja się uprawomocni, co oznacza pełnię działalności.

Fundacja Meteo Pomorze startuje oficjalnie dzisiaj, jednak nasz portal zacznie działać dopiero na początku lutego. Dokładnie w piątek, 2. lutego, nowa pomorska inicjatywa meteorologiczna, ruszy pełną parą! Wszystko to, aby móc Was jeszcze dokładniej ostrzegać i edukować!

Wyciąg ze statutu Fundacji:

§1
1. Fundacja pod nazwą „Meteo Pomorze”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona (…) aktem notarialnym sporządzonym (…) dnia 17.11.2017 działa na podstawie polskiego prawa i niniejszego statutu.

§4
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§5
Celami Fundacji są:
1. Edukacja społeczeństwa, w szczególności mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie bezpieczeństwa i postępowania podczas niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych.
2. Prowadzenie obserwacji meteorologicznych i hydrologicznych.
3. Ostrzeganie samorządów, mediów, służb ratunkowych i porządkowych oraz mieszkańców zagrożonych terenów przed groźnymi zjawiskami atmosferycznymi i hydrologicznymi, w szczególności przed burzami, silnym wiatrem, ekstremalnymi opadami atmosferycznymi i temperaturami powietrza, wezbraniami rzek, oraz zjawiskami sztormowymi.
4. Śledzenie ww. zjawisk i informowanie o aktualnym stanie atmosfery i hydrosfery w trakcie występowania ekstremów pogodowych.
5. Prowadzenie portalu informacyjnego i edukacyjnego meteo.pomorze.pl, wraz z powiązanymi z nim portalami w mediach społecznościowych.
6. Udzielanie informacji zainteresowanym podmiotom, w szczególności samorządom, mediom oraz służbom porządkowym i ratunkowym o przewidywanym stanie atmosfery i zbiorników wodnych.
7. Promowanie meteorologii i synoptyki oraz uświadamianie społeczności lokalnej w zakresie ostrzegania meteorologicznego i hydrologicznego.
8. Promowanie zainteresowań z zakresu meteorologii, hydrologii, astronomii, aeronautyki, kosmonautyki, geologii i ochrony środowiska, w szczególności wśród młodzieży szkolnej.
9. Promowanie wolontariatu i działalności społecznej.

§6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Publikowanie graficznych i tekstowych ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych, publikowanych na portalu meteo.pomorze.pl, portalach partnerskich, w mediach społecznościowych i innych, dostępnych kanałach informacyjnych, wymienionych na stronie fundacji.
2. Organizację spotkań w szkołach i ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, w tym w budynkach, otwartych dla mieszkańców i osób zainteresowanych.
3. Opracowywanie i publikowanie artykułów o tematyce meteorologicznej i hydrologicznej, publikowanych na portalu meteo.pomorze.pl, oraz w mediach.
4. Przygotowywanie i publikowanie na łamach swojego portalu, portali partnerskich i w mediach społecznościowych prognoz pogody w formie tekstowej i/lub graficznej, oraz tekstowej i/lub graficznej prognozy morskiej dla akwenu południowego Bałtyku.
5. Zakup, instalację i obsługę aparatury pomiarowej.
6. Udostępnianie w czasie rzeczywistym części danych meteorologicznych.
7. Organizację konkursów wiedzy meteorologicznej, ekologicznej lub astronomicznej oraz konkursów fotograficznych o tematyce meteorologicznej, hydrologicznej, ekologicznej, astronomicznej lub turystycznej.
8. Prowadzenie terenowych badań w trakcie burz i wichur, w szczególności pomiarów warunków atmosferycznych i dokumentowania za pomocą dźwięku i obrazu.
9. Pozyskiwanie partnerów regionalnych i krajowych, zwłaszcza media, samorządy, oraz służby porządkowe i ratunkowe w celu dystrybucji ostrzeżeń i prognoz.
10. Tworzenie i publikowanie produktów mających na celu ułatwienie interpretacji lub samodzielne korzystanie z danych meteorologicznych.
11. Współpraca z władzami, w szczególności województwa pomorskiego, jak i samorządami w zakresie projektowania, obsługi i utrzymania wojewódzkiego systemu ostrzegania meteorologicznego i hydrologicznego.
12. Instalacja, obsługa i utrzymanie własnej aparatury pomiarowej.

§7
Dla osiągnięcia swych celów, Fundacja może wspierać działalność innych osób i organizacji zbieżną z jej celami.